• Home
  • /
  • Privacy Policy

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Club Forward en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Club Forward (hierna te noemen “de deelnemer”). De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende opdrachten.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle rechtsverhoudingen die Club Forward aangaat met derden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn in te roepen door Club Forward en personen die worden betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst die door de deelnemer is gesloten met Club Forward.

1.4 Mochten één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn, betalingsvoorwaarden en huisregels

2.1 Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het (digitale) inschrijfformulier volledig in te vullen en (digitaal) te verzenden naar Club Forward. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt er eenmalig een bedrag van €10,00 in rekening gebracht zijnde administratiekosten.

2.2 Een lidmaatschap bij Club Forward zal altijd per direct ingaan na verzenden van het aanmeldformulier en wordt aangegaan voor de duur van 6 maanden gevolgd door stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.

2.3 Wanneer een lid als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat is om van de sportvoorzieningen gebruik te maken, is het mogelijk, op vertoon van een medische verklaring, het sportabonnement tijdelijk te bevriezen. Het abonnement dat betrekking heeft op voeding continueert, indien dit is afgesloten. Het lidmaatschap kan voor maximaal drie maanden worden gedeactiveerd.

2.4 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling vindt maandelijks plaats via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Direct na inschrijving vindt de incasso plaats. Vanaf dan elke maand omstreeks dezelfde datum. In het geval van vooruitbetaling is er geen restitutie mogelijk indien het lidmaatschap beëindigd wordt.

2.5 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, kan Club Forward een incassoprocedure starten. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,00, zijn voor rekening van de deelnemer.

2.6 Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.

2.7 Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot Club Forward worden geweigerd. Club Forward is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

2.8 Club Forward behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld.

Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 4, lid 1.

2.9 De deelnemer neemt kennis van en houdt zich aan de geldende huisregels.

Artikel 3: Trainingstijden

3.1 Club Forward behoudt zich het recht voor om openingstijden, plaats en programma’s e.d. te wijzigen.

3.2 Tijdens de schoolvakanties regio Zuid worden er GEEN lessen gegeven. Dit is verwerkt in de hoogte van de contributie.

3.3 Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot sporten of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden doorClub Forward, vindt er geen restitutie van de contributie plaats.

Artikel 4: Beëindiging van het lidmaatschap

4.1 De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Club Forward. Voor Krav Maga geldt dat het het abonnement na de eerste contractperiode van 6 maanden per maand opzegbaar is.

4.2 Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de 1e van iedere kalendermaand, met inachtneming van art. 2, lid 2.

4.3 De opzegtermijn bedraagt 1 hele kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 2, lid 2.

4.4 Het lidmaatschap kan niet worden opgezegd als er nog sprake is van betalingsachterstand. Het lidmaatschap blijft voortduren totdat de betalingsverplichting is voldaan. Artikel 2 lid 4 zal in werking treden als er geen gehoor wordt gegeven aan de betalingsverplichting.

4.5 Club Forward behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.

Artikel 5: Vrijwaring van risico en aansprakelijkheid

5.1 Club Forward aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

5.2 Het gebruik maken van een van de vier programma's van Club Forward met bijbehorende cursussen en workshops is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

5.3 De deelnemer vrijwaart Club Forward van alle aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.

5.4 De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport, zoals binnen het programma weerbaarheid of cardio boksen/boksfit, risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

5.5 De deelnemer vrijwaart Club Forward tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit door Club Forward voor deelnemer verrichte activiteiten, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van Club Forward.

Artikel 6: Huisregels

6.1 De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Club Forward en hiernaar te handelen.

6.2 De algemene voorwaarden en de huisregels van Club Forward staan op de website en de deelnemer is erop gewezen.

Artikel 7: Persoonsgegevens

7.1 Club Forward verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Club Forward kan de deelnemer per e-mail, whatsapp, telegram of andere social media platformen informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Club Forwarddoor middel van een schriftelijke kennisgeving.

7.2 De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Club Forward zijn opgenomen. Club Forward gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens.

Artikel 8: Bewaartermijn

8.1 Nadat het lidmaatschap is beëindigd, wordt het dossier gesloten. De stukken uit het dossier worden gearchiveerd en vijf jaar bewaard. U kunt deze stukken opvragen tot vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluiten van de opdracht nadatClub Forward uw lidmaatschap voor u heeft beëindigd.

8.2 Na verloop van deze termijn is Club Forward gerechtigd om de stukken zonder nadere aankondiging te vernietigen.

Artikel 9: Rechtstoepassing

9.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Club Forward aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Club Forward, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

9.3 Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Club Forward te accepteren.

Artikel 10: Slotbepaling

Club Forward heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

HUISREGELS

Club Forward hanteert de onderstaande huisregels voor jouw veiligheid en die van je medeleden. Daarnaast zijn deze huisregels er om de prettige en ongedwongen sfeer te waarborgen.

– Deelnemers dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de (online) training-cursus aanwezig te zijn.

- Deelnemers aan boksfit/cardioboksen zijn in het bezit van bokshandschoenen.

– Deelnemers Krav Maga zijn in het bezit van bokshandschoenen en scheenbeschermers. Daarnaast dienen zij kort geknipte vinger- en teennagels te hebben. Neem je deel aan de Krav Maga les voor (jong)volwassenen, dan is een bitje, MMA handschoenen en een toque ook verplicht. (Ook voor dames).

- Samen zorgen we voor het klaarzetten van materiaal, zoals het leggen van matten, en samen ruimen we deze ook weer op.

- Bij Club Forward is iedereen gelijk; er wordt geen onderscheid gemaakt. Dit vertaalt zich in het verplicht dragen van het Club Forward t-shirt. Dit is belangrijk en draagt bij aan de uniformiteit en het clubgevoel.

- Sieraden, inclusief piercings, worden uit- of afgedaan.
– Deelnemers dienen schone trainingskleding te dragen..

– Op de zelfverdedigingsmat zijn GEEN schoenen toegestaan!
– De trainingskleding mag geen ijzer, plastic ringen of ritsen bevatten.

– Deelname onder invloed van alcohol of drugs is niet toegestaan.

– Agressief of beledigend gedrag naar instructeurs, fitcoaches of clubgenoten wordt niet getolereerd. Er is respect voor en naar elkaar.

– Blessures en (chronische) ziekten zoals epilepsie en astma, dienen vooraf aan de coach te worden gemeld zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Is er sprake van een besmettelijke ziekte, dan blijft men thuis.

– Luister goed naar de instructies en volg deze op.

- Stimuleer en motiveer elkaar! Kom met plezier en breng plezier in de groep!

- Indien gebruik wordt gemaakt van de nutrition producten, gelden aanvullende bepalingen. Deze zijn terug te vinden op de factuur.

Samen maken we de wereld Fit & Weerbaar.

Enter your text here...

Ontdek hoe ik je kan helpen om gezond, fit & weerbaar te worden